เกี่ยวกับเรา


ห้องปฏิบัติเซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์หรือซีลให้บริการวิเคราะห์ทางด้านกายภาพ เคมี จุลชีววิทยา และยาปฏิชีวนะ ในวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และมีคุณภาพได้มาตรฐาน บริการของเราจะช่วยให้ท่านสามารถทำงานมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของท่านได้คุณภาพตามที่ต้องการและตรงตามมาตรฐานโดยไม่มีความเอนเอียง(bias)

ถ้าท่านคือผู้ประกอบกิจการโรงงาน การตลาดหรือจัดซื้อในธุรกิจอาหาร อาหารสัตว์หรือบริษัท ประกันภัย โปรดติดต่อเรา ซีลมีความยินดีในการให้บริการคำปรึกษาท่านในแต่ละกรณีโดยไม่มีเงื่อนไขผูกพันใดๆ

ห้องปฏิบัติการเซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุขในการวิเคราะห์สารอาหารทุกรายการ เพื่อจัดทำฉลากโภชนาการ

นอกจากนี้ท่านสามารถเปิดหรือพิมพ์เอกสารการรับรองและขอบเขตที่ได้รับรองจากเอกสารรูปแบบ PDF ตามหมายเลข QDMSc หมายเลข 1040/47

http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/a_QA_2_001c.asp?info_id=240&Xinfo_grp_id=5
http://www.dss.go.th/dssweb/lab_ab/lablist/LA-I-04-16_Thai_South.pdf

 

 


Copyright © 2008 South East Asian Laboratory Ltd. (SEAL) | Site Map | Contact Us